Načela organizacijskog dizajna

Igor Pureta Igor Pureta

Organizacijski dizajn je proces kreiranja strukture i rasporeda organizacije tako da se ostvare ciljevi organizacije na najučinkovitiji i najučinkovitiji način.

čovjek s kravatom i markerom u ruci povezuje razne oblike sa strelicama

Organizacijski dizajn je jedan od ključnih elementa u uspjehu organizacije. Pravilno uspostavljen organizacijski dizajn pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve, bude konkurentna i uspješna na tržištu. Važno je naglasiti da organizacijski dizajn nije statičan, već se može mijenjati kako se organizacija razvija i prilagođava novim okolnostima. Stoga, organizacija treba redovito procjenjivati svoj organizacijski dizajn i provoditi potrebne promjene kako bi se osigurala učinkovitost i konkurentnost. Pri postavljanju organizacijskog dizajna važna su njegova načela kao ključni elementi koji pomažu organizacijama da uspostave funkcionalne strukture, definiraju uloge i odgovornosti zaposlenika, te uspostave jasne komunikacijske linije. U nastavku ćemo obrazložiti pojedina načela organizacijskog dizajna!

Jasnoća i jednostavnost

Jednostavnost i jasnoća organizacijskog dizajna su ključni elementi koji doprinose uspjehu organizacije. Stoga, organizacije bi trebale nastojati pojednostaviti svoj dizajn i osigurati jasnoću u funkcijama, ulogama i odgovornostima kako bi postigli učinkovitost i uspjeh u svom poslovanju. Kada organizacijski dizajn nije jasan i jednostavan ili nije temeljen na modelima organizacijskog dizajna, organizacija će se suočiti s raznim problemima poput preklapanja odgovornosti, neefikasnog rada i poteškoća u komunikaciji. Organizacijski dizajn treba biti jednostavan i jasan za sve koji su uključeni u organizaciju kako bi se osigurala učinkovitost i uspjeh organizacije. Jasno definiranim funkcijama, ulogama i odgovornostima za svakog zaposlenika, smanjuje se mogućnost preklapanja i nejasnoća u radu. Kada su funkcije, uloge i odgovornosti jasno definirane to će značajno doprinijeti olakšavanju komunikacije među zaposlenicima jer će zaposlenici znati s kim trebaju razgovarati o kojem pitanju i lakše se snaći u svojim zadacima što će uštedjeti vrijeme i povećati učinkovitost u radu.

Jasno definirana hijerarhija će smanjiti mogućnost konfuzije i nesporazuma među zaposlenicima. Stoga je važno da struktura organizacije bude razumljiva i transparentna. Hijerarhija treba biti jasno definirana kako bi svi znali tko je nadređeni, a tko podređeni. Ovo će pomoći u donošenju odluka te osigurati brže i učinkovitije rješavanje problema.

Međutim, jednostavnost organizacijskog dizajna ne znači da organizacija ne može biti kompleksna ili da ne može imati složene procese. Složeni procesi se mogu pojednostaviti i učiniti jasnijima definiranjem uloga, funkcija i odgovornosti za svakog zaposlenika uključenog u proces. Pojednostavljivanje procesa može se olakšati korištenjem tehnologije i automatizacije.

Fleksibilnost

Organizacijski dizajn ne smije biti statičan i nepromjenjiv jer organizacije djeluju u dinamičnom okruženju koje se stalno mijenja. Stoga, organizacijski dizajn treba biti fleksibilan kako bi se organizacije mogle prilagoditi promjenama u okolini, tehnologiji, poslovnim ciljevima i potrebama organizacije te ostati konkurentne i uspješne. Izmjena organizacijskog dizajna nije jednostavna pa treba paziti kako izbjeći zamke pri promjeni organizacijskog dizajna.

Da bi organizacijski dizajn bio fleksibilan, struktura organizacije mora biti prilagodljiva što znači da bi hijerarhija trebala biti fleksibilna. U slučaju da organizacija ima prevelik broj hijerarhijskih razina, ili je previše centralizirana, prilagodba promjenama može biti usporena i teško izvediva. Jednako tako bi se poslovi i zadaci trebali lako preraspodijeliti kako bi se lakše odgovorilo na nove situacije i promjene u okolini.

To zahtijeva da su zaposlenici sposobni raditi na različitim zadacima i preuzimati različite uloge kada to postane potrebno. Fleksibilnost zaposlenika može se postići kroz kontinuirano obrazovanje, razvoj novih vještina i stalno usavršavanje.

Još jedna važna komponenta fleksibilnosti organizacijskog dizajna je mogućnost korištenja tehnologije. Tehnološki razvoj ima značajan utjecaj na način na koji organizacije posluju. Uvođenjem novih tehnologija, organizacije se mogu lakše prilagoditi promjenama u okolini i poboljšati svoju učinkovitost. Primjerice, uporaba cloud tehnologije može organizaciji omogućiti fleksibilnost u radu te omogućiti prilagodbu promjenama u poslovanju.

Fleksibilnost organizacijskog dizajna ključna je za dugoročni uspjeh organizacije. Promjene u okolini, tehnologiji i poslovnim ciljevima su neizbježne, a organizacije koje su fleksibilne i prilagodljive mogu brže reagirati na ove promjene i ostati konkurentne na tržištu. Stoga, organizacije bi trebale usvojiti fleksibilan pristup organizacijskom dizajnu kako bi osigurale svoju dugoročnu uspješnost.

Sposobnost upravljanja promjenama

Vrlo je usko povezana s fleksibilnošću. Svaka organizacija se susreće s različitim promjenama koje mogu imati utjecaja na njezin rad. Važnost organizacijskog dizajna se ogleda u usmjeravanju organizacije da prati promjene u svojoj okolini i unutar same organizacije. Upravljanje promjenama zahtijeva suradnju svih zaposlenika i vodstva organizacije. To uključuje razumijevanje i prihvaćanje potrebe za promjenama, zajedničko stvaranje plana za upravljanje promjenama i njegovo provođenje u praksi.

Upravljanje promjenama može biti izazovno, ali je ključno za dugoročni uspjeh organizacije. Ako organizacija uspije brzo reagirati na promjene i prilagoditi se novim uvjetima, bit će konkurentna i uspješna na tržištu. Organizacijski dizajn treba biti usmjeren na upravljanje tim promjenama kako bi organizacija bila spremna prilagoditi se novim uvjetima i ostati konkurentna.

Učinkovitost

Postizanje ciljeva organizacije je jedan od glavnih razloga za dobar organizacijski dizajn, a učinkovitost u postizanju tih ciljeva je od vitalne važnosti za poduzeće. Velika vjerojatnost u postizanju učinkovitosti se može postići dizajnom organizacije koji se usredotočuje na razvijanje zaposlenika i stvaranje timova sa zajedničkim ciljem.

Organizacijski dizajn treba omogućiti brzo donošenje odluka. Promjene u okolini se događaju brzo pa brzo donošenje odluka osigurava brzu prilagodbu i brzu reakciju na krize ili probleme. Svaki zaposlenik ima jedinstvene sposobnosti koje mogu doprinijeti učinkovitosti, a organizacijski dizajn bi trebao osigurati da su te sposobnosti adekvatno upotrijebljene. Disperzija odgovornosti na niže razine u tome značajno može doprinijeti jer se odluke donose na onim pozicijama na kojima je to potrebno. Time se značajno ubrzava donošenje odluka i stvara konkurentska prednost.

Komunikacija je također važan aspekt organizacijskog dizajna. Jasan i otvoren dijalog može pomoći u razvoju ideja i povećati kreativnost među zaposlenicima. Učinkovita komunikacija unutar organizacije može pomoći u izbjegavanju nesporazuma i poboljšati produktivnost.

Skladnost

Usklađenost organizacijskog dizajna s poslovnim ciljevima i vizijom organizacije je ključna za uspjeh organizacije. Struktura organizacije treba biti usklađena s dugoročnim ciljevima organizacije kako bi se osiguralo da se svi zaposlenici usredotoče na postizanje tih ciljeva.

Unutar same strukture je važno da uloge i odgovornosti zaposlenika budu usklađene s njihovim sposobnostima i potrebama organizacije. Prije svega se tu misli na unapređenje njihovih kompetencija, ali i usklađenost tih kompetencija s radnim mjestom. Zato je važno da zaposlenici budu raspoređeni na radna mjesta na kojima će te kompetencije doći do punog izražaja. Time se osigurava da svaki zaposlenik doprinosi uspjehu organizacije na najbolji mogući način. To će pomoći u stvaranju pozitivne radne atmosfere, smanjiti stres i poboljšati produktivnost.

To će potaknuti intrinzičnu motivaciju zaposlenika te omogućiti da budu motivirani i usmjereni na ciljeve organizacije. Ulaganje u razvoj zaposlenika, pružanje prilika za osobni i poslovni rast i razvoj te sustav nagrađivanja jedna je od najboljih investicija jer doprinosi ispunjenju zadanih ciljeva.

Ravnoteža između centralizacije i decentralizacije

Ovo je još jedna manifestacija fleksibilnosti organizacijskog dizajna. Upravljanje ravnotežom između centralizacije i decentralizacije odlučivanja važno je za postizanje optimalne učinkovitosti i inovativnosti. Centralizacija se odnosi na procese odlučivanja koji su usmjereni prema vrhu hijerarhije i u kojima su odluke donesene od strane viših upravljačkih razina. Prevelika centralizacija može usporiti donošenje odluka jer zahtijeva vrijeme za prijenos informacija i odobrenja od viših upravljačkih razina. To može usporiti inovativnost i stvoriti prepreke za donošenje brzih odluka kada su potrebne.

Decentralizacija se odnosi na procese odlučivanja koji su delegirani nižim razinama upravljanja i koji su manje formalni. Prevelika decentralizacija može dovesti do kaosa i nedostatka koordinacije u organizaciji, posebno kada su u pitanju važne odluke koje zahtijevaju usklađivanje različitih funkcija i procesa u organizaciji.

Stoga je ključno da organizacija uspostavi ravnotežu između centraliziranih i decentraliziranih procesa odlučivanja. To znači da organizacija treba uspostaviti jasnu hijerarhiju i definirati odgovornosti i ovlasti na svakoj razini. Uspostavljanje jasnih pravila odlučivanja i delegiranja ovlasti može pomoći u osiguravanju da se odluke donose učinkovito i u skladu s ciljevima organizacije.

Važno je također imati na umu da je razina centralizacije ili decentralizacije odlučivanja koju organizacija odabere ovisna o njezinim potrebama, veličini, strukturi i industriji u kojoj posluje. Na primjer, manje organizacije koje posluju u brzoj industriji možda će se odlučiti za veću decentralizaciju kako bi mogle brzo reagirati na promjene i prilagoditi se novim uvjetima. S druge strane, velike organizacije koje posluju u reguliranim industrijama možda će se odlučiti za veću centralizaciju kako bi mogle osigurati usklađenost sa zakonskim propisima i drugim regulativama.

Korištenje tehnologije

U današnjem svijetu tehnologija igra ključnu ulogu. Mnoge organizacije su prepoznale važnost korištenja tehnologije u poboljšanju svojih procesa i povećanju efikasnosti. Korištenje tehnologije može poboljšati komunikaciju između zaposlenika, kupaca, automatizirati procese, smanjiti troškove i povećati produktivnost.

Korištenje tehnologije može npr. poboljšati procese u administrativnim i financijskim odjelima. Korištenje softvera za obračun plaća može ubrzati proces obračuna plaća, smanjiti broj pogrešaka i smanjiti vrijeme koje zaposlenici moraju potrošiti na administrativne zadatke. Organizacije također mogu koristiti tehnologiju za poboljšanje komunikacije s kupcima i poboljšanje korisničkog iskustva. Korištenje aplikacija za korisnike i društvenih medija može organizaciji omogućiti da se bolje poveže s kupcima i brzo rješava probleme.

Međutim, organizacije trebaju biti oprezne kada uvoze nove tehnologije u svoje procese. Uvođenje nove tehnologije je idealna prilika da se izmijeni način funkcioniranja procesa, kolanje informacija pa i restrukturira cijelo poduzeće. Uvođenje novih tehnologija je često okidač za novi organizacijski dizajn, a pritom je važan redoslijed kojim se provode koraci pri uvođenju organizacijskog dizajna. Stoga je potrebno osigurati da su zaposlenici dobro obučeni za korištenje nove tehnologije i da organizacija ima dobru infrastrukturu za podršku novoj tehnologiji.

Razumijevanje kulture organizacije

Organizacija koja ima kulturu koja podržava suradnju, inovaciju i timski rad će imati veću šansu za uspjeh od organizacije čija se kultura temelji na individualizmu i konkurenciji. Kultura organizacije može utjecati na to kako zaposlenici rade, razmišljaju i ponašaju se u organizaciji. Organizacija bi trebala uspostaviti procese zapošljavanja i obuke koji su usklađeni s kulturom organizacije kako bi se osiguralo da novi zaposlenici dijele iste vrijednosti i stavove kao i ostatak organizacije. Također, važno je uspostaviti sustav nagrađivanja i priznanja koji su u skladu s kulturom organizacije kako bi se ohrabrili zaposlenici da se ponašaju u skladu s vrijednostima organizacije.

Uz pravilno razumijevanje i primjenu načela organizacijskog dizajna, organizacija može ostvariti mnoge prednosti. To uključuje povećanje učinkovitosti, smanjenje troškova, povećanje kreativnosti i inovativnosti, povećanje zadovoljstva zaposlenika i poboljšanje kvalitete proizvoda ili usluga. Stoga, organizacijski dizajn treba biti važan element u svakoj organizaciji koja želi ostvariti uspjeh na tržištu.

Konačno, važno je napomenuti da je organizacijski dizajn složen i zahtijeva stručno znanje i iskustvo kako bi se uspješno proveo. Stoga, organizacija može potražiti pomoć od stručnjaka za organizacijski dizajn kako bi osigurala da se njezin dizajn uspostavi na način koji će osigurati uspjeh.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.