Timski coaching i njegov doprinos razvoju organizacije

Ramiro Ramiro

Što je to timski coaching i zašto nam je on u organizaciji važan? Timski coaching je vrlo raširen pristup koji pomaže stvoriti novu razinu uspješnosti tima. U poslovnom svijetu organizacija sastavljena od kvalitetnih timova se ističe od drugih sličnih organizacija koje u tome nisu uspjele.

Nekoliko ljudi drži štap da ne padne

Stvaranje učinkovite komunikacije

Timski coaching igra ključnu ulogu u poticanju učinkovite komunikacije među članovima tima, stvarajući okruženje koje potiče otvoreni dijalog, aktivno slušanje i razumijevanje. Komunikacija je krvotok svakog uspješnog tima jer omogućuje razmjenu ideja, informacija i povratnih informacija potrebnih za suradnju i postizanje zajedničkih ciljeva.

Kroz timski coaching, članovi tima uče vrijedne komunikacijske vještine koje im omogućuju jasno izražavanje svojih misli  uz uvažavanje tuđih mišljenja. Razvija se puna pozornost onome što drugi govore, razumijevanje njihovih perspektiva i postavljanje relevantnih pitanja. Učinkovita komunikacija potiče međusobno razumijevanje i pomaže članovima tima da izgrade jače međusobne veze.

Timski coaching dovodi do razmatranja različitih perspektiva što rezultira donošenjem boljih odluka. Otvoreni dijalog i razumijevanje se temelje na povjerenju te se uče i vježbaju tijekom timskog coachinga, a pomažu timovima da učinkovitije upravljaju konfliktima i izazovima, jer uče konstruktivno rješavati probleme i pronalaziti obostrano korisna rješenja.

Štoviše, timski coaching pomaže u razbijanju silosa koji se vrlo lako i brzo stvaraju unutar organizacije. Silosi nastaju kada timovi ili odjeli rade izolirano, ometajući učinkovitu komunikaciju i suradnju. Timski coaching pruža platformu za interakciju timova, razmjenu informacija te međuodjelnu ili međutimsku suradnju čime pomaže timovima da razumiju kako njihov rad utječe i isprepliće se s drugim timovima i odjelima u organizaciji. Razbijanjem silosa timovi počinju razumijevati da ne smiju gledati samo rezultat svog rada već i kako on utiče na rad drugih timova.

Razvoj pozitivne timske dinamike

Timski coaching igra vitalnu ulogu u razvoju pozitivne timske dinamike, izgradnji povjerenja i jačanju odnosa među članovima tima. Pruža podržavajući i strukturirani proces koji omogućuje timovima da unaprijede svoje razumijevanje međusobnih snaga, slabosti i stilova rada, što dovodi do poboljšane suradnje, sinergije i ukupne učinkovitosti tima.

Timski coaching olakšava razumijevanje različitih stilova rada unutar tima. Pomaže članovima tima da prepoznaju i cijene različite pristupe i sklonosti koje pojedinci unose u svoj posao. Razumijevajući stilove rada drugih, članovi tima se mogu prilagoditi i uskladiti s njihovim potrebama i preferencijama. To dovodi do poboljšane suradnje, smanjenja sukoba i poboljšane sinergije unutar tima. To povećava vjerojatnost da će članovi tima koristiti stručnost drugih, učinkovito surađivati i podržavati jedni druge u postizanju zajedničkih ciljeva. Ova povećana usklađenost i sinergija omogućuju timovima da rade najbolje što mogu i daju visokokvalitetne rezultate.

Takva timska dinamika potiče pojedince da razmišljaju o vlastitom učinku i traže prilike za rast i razvoj. Članovi tima mogu jedni drugima pružiti konstruktivne povratne informacije i podržati jedni druge u profesionalnom i osobnom razvoju. Ova predanost stalnom učenju i razvoju jača odnose unutar tima i pridonosi pozitivnoj organizacijskoj kulturi usmjerenoj na rast.

Učinkovitije rješavanje problema

Jedan od ključnih aspekata timskog coachinga je prepoznavanje i rješavanje problema s kojima se tim suočava. Problemi mogu varirati od međuljudskih sukoba i komunikacijskih problema do neučinkovitosti u procesima ili nedostatka jasnoće u ulogama i odgovornostima. Njihovim iznošenjem se omogućuje članovima tima da pronađu rješenja i provedu strategije za uklanjanje uskih grla i stvaranju pogodnijeg okruženja za produktivnost i uspjeh.

Usklađivanje individualnih ciljeva s timskima je puno lakše korištenjem timskog coachinga. Članovi timova razjašnjavaju svoje ciljeve i sagledavaju njihov doprinos timskom cilju. Usklađivanjem ciljeva tim može izbjeći dupliciranje poslova i kohezivno raditi prema zajedničkim rezultatima.

Tijekom timskog coachinga članovi tima iznose na koji način obavljaju svoj posao identificiraju uska grla i traže prilike za poboljšanje. Coach olakšava rasprave o racionalizaciji procesa, uklanjanju nepotrebnih koraka i optimiziranju tijeka rada. Razvijanjem učinkovitih procesa timovi mogu smanjiti gubitak vremena i resursa, povećati produktivnost. Povećana produktivnost dovodi do opipljivih rezultata, kao što su povećana proizvodnja, poboljšana kvaliteta rada i pravovremeno ostvarenje rezultata.

Dijeljenje znanja

Jedna od ključnih prednosti timskog coachinga je olakšano dijeljenje znanja i razvoj kompetencija. Članovi tima imaju bogato iskustvo, stručnost i uvide koji mogu koristiti cijelom timu. Kroz coaching se potiču da otvoreno dijele svoje znanje i iskustvo. Učeći iz tuđih iskustava zaposlenici mogu izbjeći ponavljanje pogrešaka naučiti drugačije pristupe obavljanju posla što dovodi do djelotvornijih i učinkovitijih radnih procesa.

Timski coaching identificira područja u kojima članovi tima trebaju daljnji razvoj i podršku te pomaže zaposlenicima odjela za ljudske resurse u razvijanju programa kojima će se razviti vještine i sposobnosti zaposlenika. Timovi tako postaju svestraniji i prilagodljiviji te bolje pripremljeni za suočavanje s problemima i prilikama.

Organizacijska kultura stalnog poboljšanja potiče zaposlenike da redovito razmišljaju o procesima u kojima sudjeluju i rezultatima koje postižu. Ova usredotočenost na kontinuirano poboljšanje potiče zaposlenike na traženje inovativnih rješenja, propitivanje statusa quo i pronalaženje načina za učinkovitiji i djelotvorniji rad./

Pojačani organizacijski imunitet

Organizacije se neprestano suočavaju s promjenama i neizvjesnošću. Timski coaching pomaže zaposlenicima prihvatiti promjene poticanjem pozitivnog i prilagodljivog načina razmišljanja. Potiče ih da na promjenu gledaju kao na priliku, a ne kao na prijetnju. Coach im pomaže u razumijevanju razloga iza promjene, njezinih potencijalnih koristi i željenih rezultata. Preoblikovanjem svojih perspektiva, zaposlenici mogu pristupiti promjeni otvoreno, sa znatiželjom i spremnošću da ju iskoriste kao katalizator rasta te za poboljšanje vlastitih rezultata.

U vremenima promjena, neizvjesnost može dovesti do tjeskobe, otpora i smanjene produktivnosti. Timski coaching pomaže razvijanju strategija za suočavanje s neizvjesnošću i izgradnju osobne, a time i organizacijske otpornosti. Timski coach daje smjernice o tome kako razviti planove za nepredviđene situacije, strategije za smanjenje rizika i fleksibilne pristupe za prilagodbu promjenjivim okolnostima. To omogućuje zaposlenicima da upravljaju neizvjesnošću s većim samopouzdanjem i agilnošću.

Udruživanjem svojih resursa i talenata, timovi mogu prevladati izazove i generirati zajednička rješenja. Suradnička priroda timskog coaching jača timske veze, poboljšava sposobnosti rješavanja problema i promiče osjećaj kolektivne odgovornosti i sigurnosti zbog učinkovitog upravljanja promjenama.

Time se njeguje kultura otpornosti i prilagodljivosti koja omogućuje napredak organizacije usprkos neizvjesnosti. Time se doprinosi dugoročnom uspjehu organizacije te osigurava da su zaposlenici  spremni, proaktivni i agilni u odgovoru na razvoj poslovnog okruženja.

Poticajno radno okruženje

Timski coaching ima i veliku ulogu u promicanju pozitivnog i privlačnog radnog okruženja davanjem slobode i odgovornosti nad zadacima koje treba obaviti. Timski coaching razvija osjećaj autonomije i dopušta članovima tima da donose odluke i preuzmu odgovornost za svoje zadatke. Ovo osnaživanje omogućuje članovima tima da imaju veći osjećaj kontrole nad svojim radom i potiče osjećaj odgovornosti za osobni rezultat i rezultat tima. Kada članovi tima osjećaju da su dobili povjerenje i mogućnost za donošenje odluka bit će motiviraniji, angažiraniji i uključeniji u svoj posao.

Timski coaching  veliki naglasak stavlja na zajedničku odgovornost svih članova za rezultate tima. Potiče članove tima da rade zajedno na zajedničkim ciljevima i dijele odgovornost za rezultate tima. Budući da se članovi tima međusobno podržavaju i smatraju odgovornima za pružanje visokokvalitetnog rada stvara se ujedinjeni tim koji želi postići zajednički uspjeh.

Zajednički uspjeh pak pridonosi sveukupnoj dobrobiti i zadovoljstvu članova tima kao i  prilike za osobni rast i razvoj. Ulažući u razvoj zaposlenika kroz razne vidove edukacije, organizacija pokazuje svoju predanost njihovom uspjehu i dobrobiti. To svakako povećava zadovoljstvo poslom i sprečavanje odlaska zaposlenika jer se oni osjećaju cijenjenima i podržanima u njihovim nastojanjima.

Timski coaching nudi strukturiran i učinkovit pristup rješavanju sukoba

Konflikti su prirodni i neizbježni u bilo kojem grupnom okruženju, a  timski coaching pruža alate i smjernice za upravljanje tim sukobima na konstruktivan način, potičući skladno radno okruženje. Coach omogućava otvorene i iskrene rasprave u kojima članovi tima mogu izraziti svoja stajališta i podijeliti svoje brige. Tako im pomaže da pronađu zajednički jezik te usredotoče na područja dogovora i zajedničke ciljeve. Prebacujući fokus s individualnih razlika na zajedničke ciljeve, promiče se osjećaj zajedništva što je temelj za konstruktivno upravljanje konfliktima.

Kada se sukobima učinkovito upravlja, a problemi rješavaju članovi tima osjećaju psihološku sigurnost što za rezultat ima poboljšanu produktivnost, moral i ukupni učinak cijelog tima.

Učinkovito vodstvo je presudno za transformaciju grupe u tim te uspjeh organizacije pa je zato jedna od važnih uloga timskog coachinga razvoj voditelja timova. Iako se, na prvi pogled, ovo može ocijeniti kao individualni razvoj voditelja njegov je utjecaj na rad tima nemjerljiv. Coach blisko surađuje s voditeljima, dajući im povratne informacije, smjernice i podršku u njihovoj ulozi trenera i mentora članovima tima. Kroz coaching, voditelji timova uče učinkovite komunikacijske tehnike, strategije za osnaživanje i motiviranje svojih suradnika. Voditelji razvijaju sposobnost postavljanja važnih, a ponekad i neugodnih, pitanja i pomažu članovima tima da oslobode svoj potencijal. Poboljšanjem svojih vještina coachinga i mentorstva, voditelji timova mogu stvoriti poticajno okruženje za svoje suradnike, što dovodi do većeg angažmana, rasta i učinka cijele organizacije.

Razvoj vještina rukovođenja

Timski coaching, ako se provodi na razini voditelja timova, također pomaže voditeljima razviti sposobnost upravljanja složenom timskom dinamikom i upravljanja različitim osobnostima. Razvijanjem dubljeg razumijevanja dinamike tima, voditelji tima mogu poticati suradnju, izgraditi povjerenje i stvoriti kohezivno timsko okruženje. Ova sposobnost učinkovitog upravljanja timskom dinamikom doprinosi poboljšanom timskom radu, sinergiji i ukupnoj učinkovitosti tima.

Snažno vodstvo unutar timova, potaknuto kroz timski coaching, doprinosi organizacijskom uspjehu i stvara efekt valova u cijeloj organizaciji. Kada voditelji timova postanu vješti treneri i mentori, veća je vjerojatnost da će razviti potencijal vodstva članova svog tima. Ovaj kaskadni učinak jača cijelu organizaciju, osiguravajući stalno stvaranje sposobnih i učinkovitih vođa. Uz to, njeguje se kultura razvoja vodstva čime se privlače i zadržavaju vrhunski talenti koji cijene prilike za rast i razvoj.

Kao i svaki dobro podmazani stroj i organizacija se sastoji od brojnih, sitnih kotačića. Svaki od tih kotačića igra važnu ulogu u optimalnom funkcioniranju stroja. Svaki član tima jedan je mali dio velikog stroja. Kada pružite pažnju timu, tada i dajete priliku članovima tima da napreduju. Njihovo zadovoljstvo je najbitniji dio cijelog coaching procesa. Zadovoljstvo zaposlenika je vrijedan indikator rukovoditeljima. Ako su zaposlenici zadovoljni, tada svaki „kotačić“ može nesmetano obavljati svoj posao. Tada i vaš rukovoditeljski posao postaje lakši jer se timovi znaju nositi s promjenama, zahtjevima i izazovima. Zato podmažite kotačiće vaših timova i gledajte kako organizacija napreduje.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.