Vođenje temeljeno na vještinama voditelja

Igor Pureta Igor Pureta
Vještine vođenja i upravljanja se mogu naučiti

Vođenje temeljeno na vještinama vođenja implicira da vještine možemo naučiti pa ćemo postati učinkovit menadžer. Zato je naš zadatak stalno učiti!

Coaching je skup specifičnih metoda koje su usmjerene na razvoj pojedinaca i/ili timova. Drugim riječima, to je pojam koji se odnosi na individualizirani proces upravljanja promjenom radi postizanja ciljeva i /ili obogaćivanja života klijenta. Kao što zaposlenici imaju dužnost razvijati i unaprjeđivati svoje vještine potrebne za posao, tako i vi trebate raditi na svojim sposobnostima. Biti bolji voditelj znači bolji odnosi među ljudima u organizaciji, veći uspjesi organizacije te lakše i brže rješavanje problema s kojima se vaša organizacija suoči. Rad na sebi može biti usmjeren na poboljšanje kvalitete pojedinih vještina voditelja te tako ubrzo možete postati bolji i učinkovitiji menadžer. Kako coaching može koristiti Vašim zaposlenicima, tako može i vama u postizanju izvrsnih rezultata u svojoj karijeri.

Coaching vam omogućuje da poboljšate željene vještine, a ako želite biti generalno bolji voditelj, i to možete! Upravo vođenje temeljeno na vještinama vođenja implicira kako se menadžerske vještine mogu naučiti, a coaching je jedan od načina učenja kako da ih naučite.

Tri osnovne grupe vještina uspješnog menadžera

Tehničke vještine

Tehničke vještine odnose se na znanje i stručnost u određenom poslovnom području ili aktivnosti. Uključuju specifične sposobnosti za određeno područje, analitičke sposobnosti te sposobnosti korištenja prikladnih oruđa i tehnika. Tehničke vještine igraju ključnu ulogu u proizvodnji proizvoda koji su svojstveni za određenu organizaciju. Posjedovanje tehničkih vještina znači da ste kompetentni i upoznati s aktivnostima i pravilima specifičnim za vašu organizaciju, standardnim operativnim postupcima te uslugama organizacije.

Međuljudske vještine

Međuljudske vještine odnose se na znanje i sposobnost rada s ljudima. Ove vještine omogućuju vam uspješno komuniciranje, poslovno surađivanje, ali i stvaranje kvalitetnih odnosa s zaposlenicima, suradnicima i klijentima u ostvarenju ciljeva poduzeća. Međuljudske vještine predstavljaju stručnost u interakciji s drugima na način koji će poboljšati izvršenje zadatka. Voditelji s izraženim međuljudskim vještinama stvaraju atmosferu povjerenja te uzimaju u obzir tuđe potrebe kada odlučuju o sljedećim koracima u postizanju organizacijskih ciljeva. Voditelji s višom razinom ovih vještina sposobniji su prilagoditi vlastite ideje idejama drugih ljudi, što je ponekad nužno za postizanje organizacijskih ciljeva.

Vještine apstraktnog mišljenja

Kako vaš položaj raste na organizacijskoj ljestvici, od vas se očekuje pružanje strateškog usmjerenja, stvaranje vizije i motiviranje ljudi na ostvarivanje organizacijskih ciljeva. Upravo u takvim trenutcima od vas se traže vještine apstraktnog razmišljanja, to jest sposobnost razmatranja i rada s pojmovima. Apstraktno mišljenje uključuje prepoznavanje obrazaca, analizu ideja, sintetiziranje informacija, rješavanje problema i stvaranje novih ideja. Ova vještina omogućuje vam rješavanje kompleksnih problema te osmišljavanje novih opcija.

Dakle, važnost određenih vještina voditelja mijenja se ovisno o tome gdje se nalazite u hijerarhiji vođenja. Za menadžere na nižim razinama najvažnije su tehničke i međuljudske vještine, za one na srednjoj razini sve tri skupine vještina. Za one na višim razinama primarne su vještine apstraktnog mišljenja i međuljudske vještine.

Vještine voditelja za 21. stoljeće

Mumford i suradnici su pomoću istraživanja proučavali vodstvo. Vrijedno su nastojali poboljšati kvalitetu obuka i procjena snaga i slabosti vođa. Osim toga, cilj im je bio povećati razumijevanja o tome kako vaše odluke oblikuju ponašanja organizacija ili društva u cjelini. Spomenuti istraživači su na temelju istraživanja 2000. godine definirali više potrebnih vještine za uspješnog voditelja koje su predstavili u Modelu vještina/sposobnosti. Model sposobnosti bitan je jer se njime ispituje odnos između voditeljevih znanja i vještina te njegovog učinka.

U istraživanje je bilo uključeno 1.800 časnika iz šest hijerarhijskih razina vodstva te njihov zadatak bio je opisati "djelotvornu izvedbu" voditelja. Na temelju opisa časnika, djelotvorna izvedba je definirana predstavljenim Modelom sposobnosti sačinjenim od pet sastavnica: kompetencije, individualna obilježja, ishodi vođenja radno iskustvo i utjecaji okoline.

Što čini izvedbu djelotvornom?

Kompetencije

  • Vještine rješavanja problema predstavljaju voditeljevu sposobnost kreativnog rješavanja novih, neobičnih i nejasnih problema. Rješavanje takvih problema uključuje vješto identificiranje problema, skupljanje informacija o problemu, formuliranje novih razumijevanja problema te generiranje prototipa planova za rješavanje problema
  • Vještine socijalne prosudbe predstavljaju sposobnost razumijevanja ljudi i društvenih sustava
  • Znanje se definira kao skup podataka i mentalnih struktura koje se koriste u organiziranju podataka

Individualna obilježja

  • Opće kognitivne sposobnosti odnose se na vašu vaša inteligencija koja uključuje perceptivne izoštrenost, obrade podataka, opće vještine zaključivanja, sposobnost kreativnog i divergentnog mišljenja, vještine pamćenja
  • Kristalizirana inteligencija odnosi se na vašu inteligencija koja je stečena tijekom vremena, uskladišteno znanje koje stječete iskustvom
  • Motivacija je također individualno obilježje jer biste trebali biti voljni i motivirani suočiti se sa složenim organizacijskim problemima, voljni pokazati dominantnost
  • Osobnost se odnosi na svaku osobinu ličnosti koja vam pomaže u nošenju sa složenim organizacijskim situacijama

Ishodi vođenja

  • Uspješno rješavanje problema odnosi se na osmišljavanje rješenja koja su logična, učinkovita i jedinstvena
  • Učinak je stupanj u kojem ste uspješno obavili dodijeljene vam dužnosti

Radno iskustvo stečeno tijekom vaše karijere utječe na vaša individualna obilježja, znanje i vještine rješavanja složenih problema. Radno iskustvo mogu obogatiti mentorstvo, izazovni radni zadatci, coaching i prikladni treninzi. Izravno iskustvo u rješavanju novih i neobičnih problema su utjecaji okoline neovisni o vašim sposobnostima, obilježjima i iskustvima (npr. razine vještina podređenih, dostupnost tehnologije, zahtjevnost radnih zadataka ili kvaliteta komunikacije). Utjecaji okoline obično nisu pod vašom kontrolom.

Rješavanje problema, socijalno prosuđivanje i znanje

Modelom vještina predstavljena je kompleksnija slika vještina koje su potrebne za učinkovito vođenje. Model pretpostavlja kako su ishodi vođenja izravan rezultat voditeljevih vještina u rješavanju problema, društvenoj procjeni i znanju. Svaka sastavnica sadrži veliki repertoar vještina, pri čemu utjecaj okoline i iskustvo u poslu igraju izravnu ili neizravnu ulogu u učinkovitosti voditelja. Model vođenja pomoću vještina pruža uvid u vještine koje su potrebne da postanete bolji menadžer, a coaching vam to može omogućiti. Model implicira kako svatko može postati učinkovit voditelj ako intenzivno radi na razvoju svojih vještina.

Pri tome nije potrebno raditi na svim vještinama već pomaže ako radite i samo na nekim od vještina. Istovremeno model ima nedostatak koji su kasniji istraživači pokušali ispraviti, a to je da ne objašnjava kako varijacije u kvaliteti pojedinih vještina utječu na vašu učinkovitost. Međutim, kako je cijeli život jedan duži proces učenja, tako je i razvoj vještina. Osluškivanjem sebe i svojih rezultata, lako možete vidjeti koja vaša sposobnost treba više pažnje. Također, profesionalna pomoć koju dobivate kroz coaching može vam pomoći u „osluškivanju“ vaših vještina te na temelju toga usmjeriti proces razvoja sposobnosti.

Pristup temeljen na vještinama u kontekstu suvremenih poduzeća povezan je s razinom stručnosti u nekom specifičnom području. Pristup stavlja naglasak na konkretne vještine voditelja, a posebice na tri glavne koje istraživači smatraju najbitnijim kompetencijama. Te tri grupe kompetencija jesu rješavanje problema, socijalno prosuđivanje te znanje.

Primjer rješavanja problema

Vještina rješavanja problema odnosi se na sposobnost definiranja nekog problema, prikupljanje podataka o problemu, definiranje novog pristupa tom problemu te planiranje njegovog rješavanja. Međutim, kako bismo pojasnili što se podrazumijeva pod vještinama rješavanja problema, razmotrite sljedeću hipotetsku situaciju.

Zamislite da ste direktor ljudskih potencijala za srednje veliko poduzeće i informirani ste od nadređenog voditelja da morate razviti plan za smanjenje troškova zdravstvenih usluga. Prilikom odlučivanja što ćete učiniti, mogli biste pokazati vještine rješavanja problema na sljedeće načine. Prvo, identificirate posljedice za zaposlenike ako bi došlo do promjene pokrića zdravstvenog osiguranja. Drugo, prikupite informacije o tome kako se troškovi usluge mogu smanjiti. Koje su druge organizacije pokušale slične promjene i koji su bili njihovi rezultati? Treće, pronađite način podučavanja na koji ćete obavijestiti zaposlenike o potrebnoj promjeni. Kako ćete oblikovati vijest da ju zaposlenici jasno razumiju? Četvrto, vi stvarate moguće scenarije kako će se promjene pokrenuti. Kako će te opisati plan? Peto, pomno promatrate samo rješenje. Kako će implementacija ove promjene utjecati na misiju organizacije i vašu vlastitu karijeru? Na kraju, postoje li problemi u organizaciji (npr. pravila sindikata) koji mogu utjecati na provedbu ovih promjena?

Kao što ilustrira ovaj primjer, proces rješavanja organizacijskog problema složen je i zahtjevan za voditelje. Na neki način sličan je zagonetki koju treba riješiti. Da bi voditelji uspjeli riješiti takve zagonetke, model temeljen na vještinama sugerira kako je ključno usavršiti vještine rješavanja problema.

Socijalno prosuđivanje

Socijalna prosudba omogućuje vam suradnju s članovima tima u svrhu rješavanja problema i osiguravanja podrške promjenama. Ona omogućava razumijevanje potreba, ciljeva te zahtjeva od različitih strana u poduzeću. Sukladno tome socijalna prosudba pomaže vam da prilagodite vlastito ponašanje. Mumford i suradnici podijelili su ovu vještinu na sljedeće: zauzimanje tuđe perspektive, socijalna percepcija, fleksibilnost ponašanja i društveni učinak. Dobro poznavanje vještina i njihovih podjela može vam pomoći kako biste prepoznali i usmjerili coaching vlastitih suradnika u pravom smjeru.

Zauzimanje tuđe perspektive znači razumijevanje stavova drugih prema određenom problemu ili rješenju. To znači biti osjetljiv na perspektive i ciljeve drugih, poznavanje pogleda različitih grupa u organizaciji na probleme i rješenja.

Socijalna percepcija je uvid i svijest o tome kako drugi u organizaciji funkcioniraju. Svijest o tome što je drugima važno, što ih motivira, s kojim problemima se susreću i kako reagiraju na promjene. Vođa s društvenom percepcijom ima istančan osjećaj kako će zaposlenici reagirati na predložene promjene u organizaciji.

Vještine društvenog prosuđivanja uključuju i fleksibilno reagiranje na druge. To je sposobnost promijene i prilagodbe vlastitog ponašanja radi razumijevanja tuđih perspektiva. Kako se okolnosti situacija mijenjaju, tako fleksibilan vođa mijenja svoje ponašanje da bi zadovoljio zahtjeve novih okolnosti.

Društveni učinak uključuje mnoge vještine povezane s komunikacijom. Kako biste trebate prenijeli vlastitu viziju drugima, potrebne su vam vještine uvjeravanja i vještine komuniciranja promjena. Kada postoji otpor prema promjenama ili međuljudski sukob oko promjene, vođe trebaju funkcionirati kao posrednici. Osim toga, društveni učinak ponekad zahtijeva da koristite coaching te druge podučavate i usmjeravate dok se kreću prema organizacijskim ciljevima.

Znanje kao vještina voditelja

Posljednja vještina odnosi se na znanje. Znanje proizlazi iz činjenica i organizacijskih struktura koje na njih primjenjujemo. Ljudi s puno znanja imaju složenije organizacijske strukture od onih sa manje znanja. Ti obrazovani ljudi nazivaju se stručnjacima. Ako već niste stručnjak, možda se u vama skriva jedan. Coaching vam može pomoći da prepoznate svoje potencijale, pa tako i osvijestiti načine na koje svoja znanja možete bolje iskoristiti.

Znanje ima pozitivan utjecaj na način na koji vi rješavate probleme. Upravo znanje i stručnost omogućuju vam da razmišljate o kompleksnim problemima sustava i identificiraju strategije za prigodnu promjenu. Nadalje, ovaj kapacitet omogućuje vam korištenje prethodnih slučajeva kako bi planirali potrebne promjene. To je znanje koje vam omogućuje da koristite prošla iskustva za konstruktivno suočavanje s budućnošću.

Znanje i njegova primjena se odnose na vaše znanje i znanje koje prožima cijelo poduzeće. Znanje ima vrlo važnu ulogu. Vi kao voditelji morate pratiti nova znanja koja nastaju u vašem području interesa. Uz to, vaš je zadatak iz postojećeg i novonastalog znanja prenositi ljudima oko sebe ona znanja koja smatraju presudnima za napredak.

U poduzećima su uspješni oni voditelji koji dubinski poznaju unutarnje i vanjske elemente poduzeća. Pod unutarnjim elementima podrazumijevaju se npr. proizvodi ili usluge poduzeća, zadaci, ljudi te samo poduzeće. Vanjski su elementi npr. kupci ili klijenti, dobavljači, konkurencija, vlada, mediji i društvene organizacije. Uz znanje o spomenutim elementima, uspješni voditelji posjeduju i znanje o različitim načinima na koje su ovi elementi povezani.

Sve se mijenja, coaching ostaje

Opažajte razvoj drugih srodnih organizacija, promjene na tržištu i u društvu. Ako niste sigurni gdje imate prostora za napredak i kako uopće napredovati, menadžment coaching je koristan pristup takvim problemima.

Vaše vještine imaju veliku važnost i ulogu u organizaciji. Možete birati vlastito samo motrenje ili coaching kako biste odlučili koje vještine osnažiti. Ishod svakog odabira je rad na vještinama koji je nužno potreban za napredovanje vaše organizacije. Ako vam se žuri s napretkom, nemate vremena za metodu pokušaja i pogrešaka, birajte coaching. To je najbrža opcija te opcija koja dokazano rezultira s najviše uspjeha kada su u pitanju vještine voditelja.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici Kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.